Əsgərova A. M. “Oğuznamə”nin dili (2011)

Əsgərova A. M. “Oğuznamə”nin dili. İxtisas redaktoru və ön sözün müəllifi: T. İ. Hacıyev. Bakı: “Təhsil” NPM, 2011, 207 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.42 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Annotasiya: Kitabda XVI–XVII əsrdə yazıya alınmış şifahi ədəbi dil abidəsi olan “Oğuznamə”nin lüğət tərkibi leksik–semantik cəhətdən təhlil olunmuş, leksika və frazeologiyası sistemli şəkildə linqvistik təhlilə cəlb olunaraq ədəbi dil tarixində mövqeyi müəyyənləşdirilmişdir.     Dərs vəsaiti filologiya fakültəsinin müəllim və tələbələri, magistrlər, dilçi mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.     Kitab barəsində öz qeyd və təkliflərini çatdıracaq oxuculara qabaqcadan minnətdarlığımızı bildiririk.