Əskər N. B. Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu (2016)

Əskər N. B. Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu. Elmi redaktor: Q. Paşayev. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2016, 164 s. ISBN 9-789953-810882

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.47 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Related posts:

Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Xəlilli X. D. Türk mədəniyyəti tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanları (2015)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Əli Şamil. Qaşqaylar və onların folkloru (2020)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Azərbaycan nağılları. II hissə (2005)
Azərbaycan nağılları. I hissə (2005)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 4 (1987)