Məmmədov C. A., Soltanova H. B., Rəhimov S. H. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası: dərslik (2002)

Title:Beynəlxalq turizmin coğrafiyası (dərs vəsaiti)
Author:Cabir Ağali oğlu Məmmədov, Həbibə Bayraməli qızı Soltanova, Sabir Hilal oğlu Rəhimov
Translator:
Editor:Elmi redaktor: A. H. Salmanov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Mütərcim” NPM
Year:2002
Pages:512
ISBN:
File:PDF, 2.4 MB
Download:Click here
Annotasiya:
Beynəlxalq turizm nisbətən yeni fənn olduğundan, onun tədrisinə lazım olan və müasir tələblərə cavab verən dərslik, dərs vəsaitləri və b. köməkçi materiallar demək olar ki, yoxdur. Bunu nəzərə alan müəlliflər bu fənnə dair dərs vəsaitinin hazırlanmasını qarşılarına məqsəd qoydular. Azərbaycan dilində ilk dəfə hazırlanan, geniş və əhatəli olan bu vəsaitdən turizm və beynəlxalq turizm fənnlərini dinləyən bakalavr, magistr və turizm sahəsində çalışan mütəxəssislərlə yanaşı bu sahə ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi də istifadə edə bilər.

Kitab girişdən və 20 fəsli özündə birləşdirən 3 hissədən ibarətdir. Girişdə turizmin mahiyyəti, həmçinin onu doğuran səbəblər araşdırılır. 

Birinci hissədə turizmin yaranma tarixindən, forma və növlərindən, beynəlxalq turizmin dünya iqtisadiyyatındakı rolundan, turizm və təbiətin mühafizəsi məsələlərindən, əsas beynəlxalq, regional və milli turizm təşkilatları barədə informatik materiallardan, dünya regionları üzrə turizmin müasir vəziyyəti və inkişaf пersпektivlərindən danışılır.

Ikinci hissədə materiklər və regionlar üzrə beynəlxalq turizmin vəziyyəti araşdırılır. Beynəlxalq turizm sənayesi güclü inkişaf etmiş 50-dən artıq dövlətin “Turizm пortreti” verilir.

Sorğu xarakterli üçüncü hissədə isə turizmə dair normativ qanunverici aktlardan, beynəlxalq, regional və milli turist təşkilatların rus, ingilis və azərbaycan dillərində abbreviaturası, iqamətgahlarının harada yerləşməsindən və s. danışılır.

Kitabın sonunda azərbaycan, rus və xarici dillərdə məsləhət bilinən geniş ədəbiyyat siyahısı verilmişdir.

Related posts:

Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)
Rəhimov S. H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili (2004)
Bilalov B. Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi (2006)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Məmmədli P. H. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi (2009)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Kollektiv. Microsoft PowerPoint XP (2005)
Kollektiv. Microsoft Word mətn redaktoru 2013 (2015)
Əlizadə M. N., Seyidzadə E. V. Microsoft Word XP (2006)
Əlizadə M. N., Əlizadə N. H. Windows 7 və Office 2012 (2012)
Seyidzadə E. V. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma (2007)
Əlizadə M. N., Eminov F. B. İnformatika və geoinformatika (2013)
Kollektiv. Kompüter qrafikası (2010)
Kollektiv. İnformatika: Basic və Pascal proqramları üzrə praktik və nəzəri kurs (2005)
Kollektiv. Elektron biznes (2016)
Kollektiv. AutoCAD 2007 (2008)
Kollektiv. 3ds Max 2009: üçölçülü qrafika və animasiya, 3-cü kitab (2009)
Kollektiv. 3ds Max 2009: üçölçülü qrafika və animasiya, 2-ci kitab (2009)
Şirəliyev M. Ş. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları (2008)
Şirəliyev M. Ş. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları (1962)
Excel: mühasibat sənədlərinin tərtibatı. I hissə (2004)
Microsoft Excel 2013 (2014)