Rəcəb Albayraq. Türklərin İranı. II cild (2015)


Rəcəb Albayraq. Türklərin İranı: yaxın gələcək. II cild. Türkcədən tərcümə edən: R. Əskər; Elmi redaktor: M. İmanov; Redaktor: C. Feyziyev. Bakı: “Nağıl evi”, 2015, 542 s. (+ 88 s. şəkil) ISBN 978-9952-29-017-x

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.00 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Related posts:

Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Mustafayeva N. Ç. Cənubi Azərbaycan xanlıqları (1995)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı (1997)
Həbibov Ə. M. Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı, 1914-1918-ci illər (1988)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)