Xəlilov B. Ə. Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət–it–türk” əsərində etnonimlər (2009)

Xəlilov B. Ə. Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət–it–türk” əsərində etnonimlər (2009)


Xəlilov B. Ə. Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət–it–türk” əsərində etnonimlər. Elmi redaktoru: M. Musaoğlu. Bakı: “GARİSMA” MMC, 2009, 110 s. ISBN 9789952812947

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.65 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya:     Monoqrafiyada Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət–it–türk” əsərində türk sözü barəsində verilmiş bilgilər geniş şərh olunur. Eyni zamanda Oğuz boyları, onların damğaları, türk ulusunun digər boyları birbir tədqiqata cəlb olunur.     Monoqrafiyada Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğətittürk” əsərindəki Oğuz boyları digər mənbələrə istinad olunmaqla (Faruq Sümər, Rəşidəddin, Yazıçıoğlu) və qarşılaşdırma yolu ilə tədqiq olunur.     Monoqrafiyada Oğuz boylarının etimologiyası da diqqətdən yayınmır. Həm də Oğuz boylan ilə bağlı olan yeryurd adları da özünə xüsusi yer alır. Azərbaycan, İran, Türkiyə, Orta Asiya, Gürcüstan, indiki Ermənistan, Əfqanıstan və digər ərazilərdə Oğuz və Oğuz olmayan digər türk boyları ilə bağlı yeryurd adları verilir.     Monoqrafiyadan tədqiqatçılar, aspirantlar, magistrlər, elmi işçilər, ali məktəb tələbələri, orta məktəb müəllimləri faydalana bilərlər.

Related posts:

Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti't-Türk (2014)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Əli bəy Hüseynzadə. Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir ? (1997)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 4 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 3 (1991)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Bilginler (2008)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 2 (1987)