Xəlilov B. Ə. Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət–it–türk” əsərində etnonimlər (2009)

Xəlilov B. Ə. Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət–it–türk” əsərində etnonimlər (2009)


Xəlilov B. Ə. Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət–it–türk” əsərində etnonimlər. Elmi redaktoru: M. Musaoğlu. Bakı: “GARİSMA” MMC, 2009, 110 s. ISBN 9789952812947

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.65 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya:     Monoqrafiyada Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət–it–türk” əsərində türk sözü barəsində verilmiş bilgilər geniş şərh olunur. Eyni zamanda Oğuz boyları, onların damğaları, türk ulusunun digər boyları birbir tədqiqata cəlb olunur.     Monoqrafiyada Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğətittürk” əsərindəki Oğuz boyları digər mənbələrə istinad olunmaqla (Faruq Sümər, Rəşidəddin, Yazıçıoğlu) və qarşılaşdırma yolu ilə tədqiq olunur.     Monoqrafiyada Oğuz boylarının etimologiyası da diqqətdən yayınmır. Həm də Oğuz boylan ilə bağlı olan yeryurd adları da özünə xüsusi yer alır. Azərbaycan, İran, Türkiyə, Orta Asiya, Gürcüstan, indiki Ermənistan, Əfqanıstan və digər ərazilərdə Oğuz və Oğuz olmayan digər türk boyları ilə bağlı yeryurd adları verilir.     Monoqrafiyadan tədqiqatçılar, aspirantlar, magistrlər, elmi işçilər, ali məktəb tələbələri, orta məktəb müəllimləri faydalana bilərlər.