Muradov V. A. Qazax–Borçalı bölgəsinin xalçaları (2014)


Muradov V. A. Qazax–Borçalı bölgəsinin xalçaları (azərbaycan, ingilis və rus dillərində). Elmi redaktor: T. Bünyadov; Redaktor: Ü. Məmmədova; Nəşrə məsul: T. Babayeva. İstanbul: San Ofset, 2014, 328 s. ISBN 978-9952-8272-5-5

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 54.0 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Related posts:

Edward Tryjarski. Türkler ve ölüm (2012)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Qasımlı M. P. Aşıq sənəti (1996)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya (1996)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Жуковская Н. Л. Кочевники Монголии (2002)
Xəlil A. S. Əski türk savlarının semiotikası (2006)
Süleymanlı M. A. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən: XX əsrin əvvəlləri (2011)
Süleymanlı M. A. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri: XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında (20...
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Алиева И. Х. Политическое и социально-экономическое положение азербайджанцев Тифлисской губернии, 18...
Mirzə Abbaslı. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu miniatürlərdə (1981)