Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri (2005)


Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri. Tərtib edəni və önsözün müəllifi: P. Kərimov; Redaktor: K. Allahyarov. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005, 328 s. ISBN 9952-417-28-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.17 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya:     Əlican Qövsi Təbrizi XVII əsrdə yaşayıb yaratmış görkəmli Azərbaycan şairidir. Füzuli ədəbi məktəbinin ən yaxşı davamçılarından olan Qövsi ana dilində yazdığı qəzəllərlə şöhrətlənib, yüksək bədiiliyi ilə fərqlənən və əsərlərində Vətən məhəbbəti, azadlıq hissləri yüksək insani duyğular tərənnüm edən lirik şair kimi ədəbiyyatımızın inkişafında mühüm rol oynamışdır.     Qövsi Təbrizinin son dərəcə zəngin yaradıcılıq irsindən günümüzə gəlib çatanı bu istedadlı sənətkarın lirik şeirlər toplusu – “Divan”ından ibarətdir.      Oxuculara təqdim olunan kitab Qövsi əsərlərinin dünya kitabxanalarında qorunan nüsxələri əsasında hazırlanmışdır. Kitaba təbrizli şairin 400–dən artıq qəzəli, tərkibbənd və tərcibəndləri, müxəmməsləri, mürəbbe və rübaisi daxil edilmişdir.

Related posts:

Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)