Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm. 1. Cilt (1889)


Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm: tarih ve coğrafya lûgati ve tabir–i esahhiyle kâffe–i esmâ–yi hassayı camidir [قاموس الاعلام: تاريخ و جغرافيا لغاتنى و تعبير اصحله كافۀ اسماء خاصه يى جامعدر]. 1. Cilt. İstanbul: Mihrān Maṭbaʻası, 1306 [1889], s. 1–800.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 59.4 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀