Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm. 2. Cilt (1889)


Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm: tarih ve coğrafya lûgati ve tabir–i esahhiyle kâffe–i esmâ–yi hassayı camidir [قاموس الاعلام: تاريخ و جغرافيا لغاتنى و تعبير اصحله كافۀ اسماء خاصه يى جامعدر]. 2. Cilt. İstanbul: Mihrān Maṭbaʻası, 1306 [1889], s. 8011600.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 57.3 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀