Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm. 3. Cilt (1891)


Şemseddı̂n Sâmı̂. Kamûsu’l–a’lâm: tarih ve coğrafya lûgati ve tabir–i esahhiyle kâffe–i esmâ–yi hassayı camidir [قاموس الاعلام: تاريخ و جغرافيا لغاتنى و تعبير اصحله كافۀ اسماء خاصه يى جامعدر]. 3. Cilt. İstanbul: Mihrān Maṭbaʻası, 1308 [1891], s. 16012400.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 58.7 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀