Əliyev R. Y. Ərəbcə–azərbaycanca lüğət. İki cilddə. II cild (2008)


Əliyev R. Y. Ərəbcə–azərbaycanca lüğət. İki cilddə. II cild. İxtisas redaktoru: A. Məmmədov. Bakı: “Şərq–Qərb” NPM, 2008, VI+810 s. ISBN 978-9952-34-219-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.33 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Təqdim olunan “Ərəbcə-azərbaycanca lüğət”də müasir ərəb ədəbi dilində işlənən 45000ə qədər söz və ifadənin Azərbaycan dilinə müfəssəl Azərbaycan xalqının hikmət süzgəcidən keçərək cilalanan və günlərimizədək gəlib çıxan kəlamlar vasitəsilə oxucuya müvafiq qarşılığı ilə çatdırılır, bu kimi qarşılıq olmadıqda isə izahlı tərcümə edilir.      Lüğət ərəb dili üçün ənənəvi olan və əksər hallarda üç, bəzən də dörd samitdən ibarət kök sisteminə istinadən tərtib edimişdir: kök samitləri baş söz kimi götürülür.      Lüğət ərəb dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə işi ilə məşqul olanlar, şərqşünaslıq və ilahiyyat fakültələrinin müəllim və tələbələri, ərəb ölkələri üzrə mütəxəssislər, habelə ərəb dilini müstəqil öyrənmək itəyənlər üçün faydalı ola bilər. Eyni zamanda lüğətin Azərbaycan dilini öyrənənlərə müəyyən köməyi olacaqdır.

Related posts:

Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
D. N. MacKenzie. A concise Pahlavi dictionary (1986)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Jost Gippert, Wolfgang Schulze. Some Remarks on the Caucasian Albanian Palimpsests (2007)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Məmmədli R. H. İngiliscə-azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti (2014)
İngiliscə-azərbaycanca, azərbaycanca-ingiliscə müasir lüğət (2007)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət (2004)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət (2003)
Azərbaycan-ingilis, ingilis-azərbaycanca lüğət: 100000 söz və söz birləşməsi (2003)
Xasməmmədov B. D. İngilis dili: dərslik (1998)
İngiliscə-azərbaycanca lüğət: 8000 söz və ifadə (1992)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)