Մովսէս Խորենացի. Պատմութիւն հայոց (1695)

Մովսէս Խորենացի. Պատմութիւն հայոց (1695)
Title:Պատմութիւն հայոց [Patmut’iwn hayots’]
Author:Մովսէս Խորենացի [Movses Khorenats’i]
Translator:
Editor:
Language:Armenian
Series:
Place:ՅԱՄՍՏԷԼՕԴԱՄ
Publisher:Ի լոյս ածեալ Թօմայ Վանանդեցւոյ
Year:1695
Pages:487 (=499)
ISBN:
File:PDF, 15 MB
Download:Click here

Մովսէս Խորենացի. Պատմութիւն հայոց [Movses Khorenats’i. Patmut’iwn hayots’]. ՅԱՄՍՏԷԼՕԴԱՄ: Ի լոյս ածեալ Թօմայ Վանանդեցւոյ, 1695, 12 չհ., 487 (=499) էջ.

Notes: ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ /ՏՈՀՄԻՆ/ ՅԱԲԵԹԵԱՆ/ Յօրինեցեալ ի Մովսիսէ/ Խորենացւոյ, յեռամեծ Վար/դապետէ, և յոգներախտ/ Քերթողահօրէ։/ Ի խնդրոյ Պայազատ ասպետի/ Սահակայ Բագրատունւոյ։/ Հարազատ, և բուն Պատմութիւն Նախ/նեացն Առաջնոց, Թագաւորաց, Իշխանաց,/ Նախարարաց, և Հայրապետաց/ Արամեան Ազգին։/ Սկսեալ ի Հայկայ Քաջէ, մինչև ցԱր/տաշիր Թագաւորն մեր։/ Ի լոյս ածեալ՝ Տպիւք, և Ծախիւք/ Թօմայ Վանանդեցւոյ, Վեհափայ/լի Եպիսկոպոսի, և բազմաջան/ Վարդապետի:/ Ի Հայրապետութե[ա]ն Սրբոյ Էջմիածնի Տ[եառ]ն/ Նահապետի ամ[ենայն] Հայոց Կաթուղիկոսի։/ ՅԱՄԻ ՄԱՐԴԵՂՈՒԹԵԱՆ/ ԲԱՆԻՆ, 1695:/ ՅԱՄՍՏԷԼՕԴԱՄԻ/։