Qaraşarlı Ç. M. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri–Türklər (2009)

Qaraşarlı Ç. M. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri–Türklər (2009)
Qaraşarlı Ç. M. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri–Türklər. Elmi redaktoru: Q. Ş. Kazımov. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2009, 280 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 24.1 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitabda yeni eradan əvvəlki minilliklərdə Aralıq dənizi hövzəsində danışılmış pelasq, trak, troyan və etrusk dillərinin prototürk mənşəli olduqları onların onomastikası və yazılı abidələri əsasında sübuta yetirilir. Həmin regionda mövcud olmuş qədim sivilizasiyanın türk köklərinin üzə çıxarılması sayəsində türk mədəniyyətinin tarixə qovuşmuş qədim bir qolu – Avropa türkləri haqqında dolğun təsəvvür formalaşır.