Quliyev V. M. Mirzə Kazımbəy (1987)


Quliyev V. M. Mirzə Kazımbəy. Redaktor və ön sözün müəllifi: K. Talıbzadə. Bakı: “Yazıçı” nəşriyyatı, 1987, 205 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 31.8 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Related posts:

Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
Камалов А. К. Древние уйгуры: VIII—IX вв. (2001)
Камалов А. К. Тюрки и иранцы в Танской империи (2017)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)