Rafiq bəy İsmayıl. İxşidlər dövləti, 935–969–cu illər (2007)

İsmayılov R. İ. İxşidlər dövləti, 935–969–cu illər (2007)


İsmayılov R. İ. İxşidlər dövləti (935–969–cu illər). Elmi redaktorlar: Z. M. Bünyadov, N. M. Vəlixanlı. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2007, 208 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 27.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: İxşidilər (935969) dövrü Misirindən bəhs edən bu monoqrafiyada əslən Fərqanə türkü olan sülalənin ölkədə hakimiyyətə gəlməsinin ilkin şərtləri və nümayəndələrinin hərbisiyasi fəaliyyəti sayəsində sosial iqtisadi və mədəni həyatda baş verən inkişaf və pozitiv dəyişikliklər, onların mahiyyəti, xarakteri, istiqamətləri və məntiqi nəticələri tarixə tərəfsiz və qərəzsiz elmi yanaşma zəminində araşdırılmışdır. İxşidilər (935969) dövrü Misirindən bəhs edən bu monoqrafiyada əslən Fərqanə türkü olan sülalənin ölkədə hakimiyyətə gəlməsinin ilkin şərtləri və nümayəndələrinin hərbisiyasi fəaliyyəti sayəsində sosial iqtisadi və mədəni həyatda baş verən inkişaf və pozitiv dəyişikliklər, onların mahiyyəti, xarakteri, istiqamətləri və məntiqi nəticələri tarixə tərəfsiz və qərəzsiz elmi yanaşma zəminində araşdırılmışdır.

Related posts:

Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)
Нурмухамедов М. К., Жданко Т. А., Камалов С. К. Каракалпаки (1971)
Yunus Oğuz. Eski Türkler üzerine araştırmalar ve Gumilev'in eleştirisi (2012)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)