Cek London. Martin İden (1985)

Cek London. Martin İden (1985)
Cek London. Martin İden. Tərcümə edən: İ. İbrahimov. Bakı: Azərnəşr, 1985, 438 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 71.4 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: “Martin İden” böyük Amerika yazıçısı Cek Londonun (1876–1916) ən görkəmli, əhəmiyyətli romanıdır. Əsərdə satqın, mənəvi cəhətdən miskin, riyakar, antihumanist burjua cəmiyyətində, sarı iblis səltənətində insanın xüsusilə sənətkarın acı taleyi, iztirab və müsibətləri əks etdirilmişdir. Romanda baş verən bir çox hadisələr, epizod və səhnələr avtobioqrafik xarakter daşıyır.