Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. II cild (2004)

Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. II cild (2004)


Məmmədquluzadə C. Əsərləri. Dörd cilddə. II cild: felyetonlar və məqalələr. Tərtib edəni və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; Redaktor: V. Məmmədov. Bakı: “Öndər nəşriyyat”, 2004, 584 s. ISBN 9952-416-18-X

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.25 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və baş redaktoru, eyniadlı ədəbi məktəbin banisi Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin ikinci cildində böyük demokrat ədibin 1906–1914–cü illərdə çap olunmuş publisistikası daxildir.
    Bu cilddə tanınmış qələm sahibinin 76 felyetonu ilk dəfə olaraq oxuculara təqdim edilir. Əvvəl nəşr olunmuş çoxcildliklərində Cəlil Məmmədquluzadəyə aid edilmiş, lakin məxsusluğu isbat edilməmiş bəzi publisistika nümunələri isə cilddən çıxarılmışdır.