Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild (2004)

Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild (2004)


Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild: felyetonlar və məqalələr. Tərtib edəni və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; Redaktor: V. Məmmədov. Bakı: “Öndər nəşriyyat”, 2004, 480 s. ISBN 9952-416-19-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.06 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və baş redaktoru, eyniadlı ədəbi məktəbin banisi Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin üçüncü cildinə qüdrətli yazıçının 1917–1931–ci illərdə çap olunmuş publisistikası daxildir.
    Bundan əvvəl nəşr olunmuş çoxcildliklərində Cəlil Məmmədquluzadəyə aid edilmiş, lakin məxsusluğu isbat edilməmiş bəzi publisistika nümunələri isə cilddən çıxarılmışdır. Bu cilddə Cəlil Məmmədquluzadənin yüzə yaxın məqaləsi və felyetonu ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.