Əlizadə S. Q. (tərt.) Oğuznamə (2006)

Əlizadə S. Q. (tərt.) Oğuznamə (2006) Oğuznamə. Tərtib edəni, müqəddimə, lüğət və şərhlərin müəllifi: S. Əlizadə. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2006, 216 s. ISBN 978-9952-34-022-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.49 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: “Oğuznamə” XV–XVI əsrlərdə üzü köçürülən əlyazmasıdır. Xalq müdrikliyindən nur alan, təxminən iki min atalar sözü və məsəldən ibarətdir. Alliterasiya prinsipi ilə qurulmuş, bədii idrak və təxəyyül ələyindən keçmiş bu narın zərrələr dərin və sanballı həyat həqiqətlərini dolğun əks etdirir. Ulu babalarımızın dil və təfəkkür incilərini sistemli şəkildə bizə çatdıran bənzərsiz “Oğuznamə” toplusu Azərbaycan və türk dilləri tarixini müxtəlif cəhətdən öyrənmək işinə xidmət edəcək çox qiymətli yazılı ədəbi abidədir.