Aleksidze Z. N. Qafqaz Albanları dilləndilər: Sinay dağından tapılmış alban mətninin identifikasiyası və izahı (2003)


Aleksidze Z. N. Qafqaz Albanları dilləndilər: Sinay dağından tapılmış alban mətninin identifikasiyası və izahı. Gürcü dilindən tərcümə edəni: N. Nəsibov; Redaktor: İ. Məmmədli. Tbilisi: “Artanuci” nəşriyyatı, 2003, 130 s. ISBN 99940-11-61-8

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 18.2 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀

Related posts:

Suleymenov O. O. Kuman nəğməsi (2011)
Məmmədov A. B. Azərbaycanın qarqar uruqları və amazonlar (2015)
Məmmədova F. C. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası (1993)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Акопян А. А. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках (1987)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Jost Gippert, Wolfgang Schulze. Some Remarks on the Caucasian Albanian Palimpsests (2007)
Մովսէս Կաղանկատուացի. Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի (2019)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)