Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: dərslik (2015)

Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: dərslik (2015)
Title:Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti
Author:Lalə Ağamirzə qızı Əliyeva
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Mehman Abdullayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Bakı Universiteti” nəşriyyatı
Year:2015
Pages:228
ISBN:9789952827453
File:PDF, 52.9 MB
Download:Click here

Əliyeva L. A. Azərbaycan xalqının etnogenezində qıpçaqların yeri: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Elmi redaktor: M. Abdullayev. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2015, 228 s. ISBN 9789952827453

Annotasiya: Dərs vəsaitində Azərbaycan xalqının etnogenezində yer almış türk toplumlarından biri olan qıpçaqlar, onların mənşəyi, Azərbaycana axınları və s. məsələlərdən bəhs edilmişdi. 
    Dərs vəsaiti Bakı Dövlət Üniversitetinin Tarix fakültəsi və digər ali məktəblərin müəllim və tələbələri, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)