Lermontov M. Y. Seçilmiş əsərləri (2005)

Lermontov M. Y. Seçilmiş əsərləri (2005)


Lermontov M. Y. Seçilmiş əsərləri. Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: T. Cəfərov. Bakı: “Öndər nəşriyyat”, 2005, 520 s. ISBN 9952-416-40-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 7.27 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitaba görkəmli yazıçının ədəbi irsindən seçmələr daxil edilmişdir. Şeir və poemalardan, mənzum dram və nəsr əsərlərindən ibarət bu nümunələrdə Lermontov sənətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri parlaq əksini tapmışdır.