Müseyibov M. A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası: ümumi hissə. Dərslik (1998)


Müseyibov M. A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası (Ümumi hissə): Universitetlərin coğrafiya fakültələri üçün dərslik. Redaktor: İ. A. Babayev. Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, 1998, 400 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 22.9 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Dərslikdə Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sərhədləri, sahəsi, oroqrafiyası, geoloji və geomorfoloji qruluşu, faydalı qazıntıları, nəhayət iqlimi, daxili suları, torpaq, bitki örtüyü və heyvanlar aləmindən bəhs olunur. Əvvəlki dərsliklərdən və dərs vəsaitlərindən fərqli olaraq Azərbaycan landşaftına, ekoloji problemlərinə aid əhatəli məlumat verilir.
    Kitabdan həmçinin coğrafiya müəllimləri və Azərbaycanın təbiəti ilə maraqlanan geniş oxuyucu kütləsi də faydalana bilər.