Nasir Purpirar. On iki əsr sükut. I kitab: Həxamənşilərin zühuru (2002)

Nasir Purpirar. On iki əsr sükut. I kitab: Həxamənşilərin zühuru (2002)
Title:On iki əsr sükut (İran tarixinin təməli barədə düşüncələr). Birinci kitab: Həxamənşilərin (Əhəmənilərin) zühuru.
Author:Nasir Purpirar
Translator:Fars dilindən tərcümə edən: G. Cavanşir
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı
Year:2002
Pages:280
ISBN:5896003439
File:PDF, 37.1 MB
Download:Click here
Nasir Purpirar. On iki əsr sükut (İran tarixinin təməli barədə düşüncələr). Birinci kitab: Həxamənşilərin (Əhəmənilərin) zühuru. Fars dilindən tərcümə edən: G. Cavanşir. Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2002, 280 s. ISBN 5896003439

Annotasiya: Kitabda İran tarixinin təməli barədə yeni bilgilər verilir, eləcə də İran tarixinin təməli barədə məqsədli şəkildə uydurulan saxta qaynaqlar elmi şəkildə ifşa edilir. Burada Əhəmənilərin orta Şərq və Mesopotamiya mədəniyyətlərini məhv etmələri barədə geniş bilgilər vardır.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)