Nasir Purpirar. On iki əsr sükut. I kitab: Həxamənşilərin zühuru (2002)

Nasir Purpirar. On iki əsr sükut. I kitab: Həxamənşilərin zühuru (2002)
Title:On iki əsr sükut (İran tarixinin təməli barədə düşüncələr). Birinci kitab: Həxamənşilərin (Əhəmənilərin) zühuru.
Author:Nasir Purpirar
Translator:Fars dilindən tərcümə edən: G. Cavanşir
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı
Year:2002
Pages:280
ISBN:5896003439
File:PDF, 37.1 MB
Download:Click here
Nasir Purpirar. On iki əsr sükut (İran tarixinin təməli barədə düşüncələr). Birinci kitab: Həxamənşilərin (Əhəmənilərin) zühuru. Fars dilindən tərcümə edən: G. Cavanşir. Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2002, 280 s. ISBN 5896003439

Annotasiya: Kitabda İran tarixinin təməli barədə yeni bilgilər verilir, eləcə də İran tarixinin təməli barədə məqsədli şəkildə uydurulan saxta qaynaqlar elmi şəkildə ifşa edilir. Burada Əhəmənilərin orta Şərq və Mesopotamiya mədəniyyətlərini məhv etmələri barədə geniş bilgilər vardır.

Related posts:

Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)