Quliyev R. Ə., Babayev M. Ş., Axundova E. M. Təkamül təlimi: dərslik (2012)


Quliyev R. Ə., Babayev M. Ş., Axundova E. M. Təkamül təlimi. Ali məktəblər üçün dərslik. Yenidən işlənmiş ikinci nəşri. Elmi redaktor: M. Ş. Babayev. Bakı: “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2012, 456 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 49.7 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Mövcud proqram əsasında yazılmış bu dərslik universitetlərdə biologiya ixtisası alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdə təkamül təliminin tarixindən, canlı həyatın əmələ gəlməsi, həmçinin Yer üzərində həyatın mütəşəkkilliyindən ətraflı bəhs olunur. Burada bioloji təkamülün hərəkətverici qüvvələrinə mikrotəkamül və makrotəkamül problemlərinə müasir səviyyədən yanaşma əks olunmuşdur.