ABÂPÛŞ-i VELÎ

ABÂPÛŞ-i VELÎ (ö. 890/1485) Mevlevî tarikatı şeyhlerinden.

Müellif: Mustafa Kara

Germiyan şehzadelerinden Hızır Paşa’nın oğludur. Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanınır. Dedesi Süleyman Şah, Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan’la evli olduğundan soyu Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye kadar ulaşır. Mevlevî dervişlerinden olan babası kendisine saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için “Abâpûş-i Velî” lakabıyla anıldı. Hayatının büyük bir kısmını Afyonkarahisar dağında yaptırdığı zâviyede geçirdi. Şehre çok az inen Balı Sultan, bu zâviyedeki sohbetleriyle dervişlerinin mânevî hayatına ışık tuttu.

Abâpûş-i Velî’nin Mevlevîlik tarihi açısından esas önemi, Dîvâne Mehmed Çelebi’nin babası olması ve oğlunu sağlığında postnişin tayin etmesidir. Böylece Afyonkarahisar dergâhı, Konya’dan sonra tarikatın ikinci önemli merkezi olmuştur. Dîvâne Mehmed Çelebi’ye “ikinci pîr”, hatta Mevlânâ’nın yeniden zuhuru olarak bakılmıştır. Abâpûş-i Velî’nin kabri Afyonkarahisar Mevlevî Dergâhı’ndadır.

BİBLİYOGRAFYA

Sâkıb Dede, Sefîne, s. 335.

Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1953, s. 102, 103, 122.

Efdalüddin, “Abâpûş-ı Veli”, İTA, II, 44-45.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 10 numaralı sayfada yer almıştır.