Nemanzadə Ö. F. Seçilmiş əsərləri (2006)

Nemanzadə Ö. F. Seçilmiş əsərləri (2006) pdf


Nemanzadə Ö. F. Seçilmiş əsərləri. Tərtib edən, ön sözün və izahların müəllifi: Ş. Qurbanov. Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006, 352 s. ISBN 978-9952-34-060-0

File format: PDF
File size: 8.06 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

    Kitabda görkəmli mollanəsrəddinçi, istedadlı publisist, jurnalist və ictimai xadim Ö. F. Nemanzadənin məqalə və felyetonları, hekayə və xatirələri, məruzə və məktubları toplanmışdır. 

    Əsrimizin əvvələrində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi mübarizəsini, mənəvi inkişafını, özünütanıma prosesini əks etdirən bu əsərlər, həmçinin dövrün ictimai mübarizəsinin bədii salnaməsini verən xatirələr və digər yazılar xalqımızın yaxın keçmişi ilə maraqlanan oxucular uçun maraqlı və əhəmiyyətlidir.

Related posts:

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)