Dušan Zupka. Ritual and symbolic communication in medieval Hungary under the Árpád dynasty, 1000–1301 (2016)

Dušan Zupka. Ritual and symbolic communication in medieval Hungary under the Árpád dynasty, 1000–1301 (2016) pdf


Dušan Zupka. Ritual and symbolic communication in medieval Hungary under the Árpád dynasty (1000–1301). Translated from the Slovak by Julia and Peter Sherwood; Series: East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, Volume: 39. Leiden–Boston: Brill, 2016, X+224 p. ISBN 978-90-04-31467-2

File format: PDF
File size: 3.42 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

    In “Rituals and Symbolic Communication in Medieval Hungary under the Árpád Dynasty (1000–1301)” Dusan Zupka examines rituals as means of political and symbolic communication in medieval Central Europe, with a special emphasis on the rulers of Árpád dynasty in the Kingdom of Hungary. Particular attention is paid to symbolic acts such as festive coronations, liturgical praises, welcoming of rulers (adventus regis), ritualised settlement of disputes, and symbolic rites during meetings of rulers. The power and meaning of rituals were understandable to both contemporary protagonists and to the authors of sources. These rituals therefore played an essential role in medieval political culture. The book concludes with an outline of ritual communication as a coherent system” – Provided by publisher.

Related posts:

İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...
Fuat Dündar. İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913–1918 (2002)
Le voyage d'outremer de Bertrandon de La Broquière (1892)
The travels of Bertrandon de La Brocquière (1807)
Bertrandon de la Broquière'in Denizaşırı Seyahati (2000)
Alan Palmer. Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi (1995)