Kézai Simon Magyar krónikája (1901)

Kézai Simon Magyar krónikája (1901) pdf


Kézai Simon Magyar krónikája. Forditotta, bevezetéssel éd jegyzetekkel ellátta Császár Mihály. Budapest: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Kiadása , 1901, 75 o.

File format: PDF
File size: 7.68 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Előszó: A legrégibb reánk maradt egyetemes magyar történelmet veszi az olvasó Kézai Simon mesternek, IV. (Kún) László király hű udvari papjának krónikájában.
    A XI. század nagy magyar szentjeinek: Istvánnak, Imrének; Gellértnek és Lászlónak legendáival indúl meg történetírásunk. A nemzetet alig látjuk bennük, csak a kitünő szentek személyét, mintha csak azt akarnák jelezni, hogy maga a nemzet ekkor még nem illeszkedett be a Nyugot keresztény kulturájába és csak az a néhány kiváló alak köti ahhoz. A mint azután, századok multán, nemzetünk maga is részesévé és tényezőjévé válik Nyugoteurópa művelődésének, történetírásunk tágult keretében a nemzet történelmének rajza is helyet talál.
    Anonymus, III. Béla király jegyzője, és jó félszázad múlva Rogerius, nagyváradi kanonok, nemzeti történelmünk csak egy-egy roppant fontos mozzanatának adja bőven színezett rajzát: az első a honfoglalásét, a második a tatárpusztításét. Kézai szűkebb, sőt néhol nagyon is szűk mederben, de az egész magyar történelmet összemarkolja, a honfoglalástól Kún Lászlónak a kunokon nyert hódmezei győzelméig, 1280. augusztusáig.
Tartalom
Bevezetés
Kézai ajánlólevele IV. Lászlóhoz

A hunok története
I. Fejezet
Bevezető a hunok történetéhez … 9
A bábeli torony … 10
Menrot Perzsiában, fiai: Hunos és Mogor Maeotisba költöznek; a gímszarvas regéje … 11
Költözködés Scythiába, Scythia leírása … 12
Scythia felosztása, a magyar nemzetségek … 14
II. Fejezet
A hunok kapitányai, a nemesek és nem nemesek … 15
A hunok bejövetele … 16
A tárnokvölgyi és zeiselmaueri ütközet … 18
Ethele jellemzése és udvartartása … 19
III. Fejezet
Ethele hadjárata és a catalauni ütközet … 22
Spanyolországi hadjárat, – Ethele diadalútja nyugaton, Buda halála  24
IV. Fejezet
Aquileia bevétele … 25
Ethele olaszországi hadjárata, Szoárd győzelme … 28
Ethele mennyegzője, halála és temetése … 29
A hun birodalom felbomlása, Csaba és a székelyek … 30
Szvatoplug és atyja Marót … 32

A magyarok története
I. Fejezet
Bevezetés … 33
A magyarok bejövetele … 33
Árpád és a többi kapitány … 34
Kalandozások a nyugoti és keleti tartományokban … 36
Az ausburgi veszedelem … 37
A többi magyar sereg diadalmas harczai … 38
A konstantinápolyi hadjárat és Botond bajvívása … 40
II. Fejezet
Szent István király … 41
Péter király gőgje és bukása … 43
Aba Sámuel király … 44
III. Fejezet
Péter második királysága és bukása … 47
I. Endre királylyá koronázása … 49
Szent Gellért vértanúsága … 49
Endre harczai Henrik császárral … 50
A magyar királyok kronológiája. Endre király halála … 52
IV. Fejezet
I. Béla király … 52
Salamon küzdelme a herczegekkel … 53
I. Géza király … 54
Szent László király … 55
Könyves Kálmán … 55
II. (Vak) Béla király … 56
II. Géza király … 56
III. István és II. László … 56
IV. István bitorlása … 57
III. Béla király … 57
Imre király … 57
II. Endre király … 57
IV. Béla és a tatárjárás … 58
V. István király … 58
V. Fejezet
IV. (Kún) László megsegíti Habsburgi Rudolfot Otakár cseh király ellen … 59
László győzelmes hadjárata a kunok ellen … 61

Függelék
A jövevény nemesekről
Jövevények Géza fejedelem korában … 62
Tanbergi Tibold gróf … 63
Hont és Pázmán … 64
Wasserburgi Venczelin  64
Wolfer és Hedryh  64
Lébényi Poth  64
Keled és Gúth  65
Friedburgi Altmann  65
Olivér és Rátot  65
Becse és Gergely  65
Buzád  65
Nürnbergi Hermann  65
A Radvány, Bogáth és Ludányi nemzetség  66
Simon és Mihály spanyol grófok  66
A Gottfrid nemzetség  67
Miurk és testvérei  68
A többi jövevény  68
Az udvarnokokról
A szolgák eredete Magyarországon, az egyház felszabadító kisérletei  68
Az udvarnokok és várnépek  69
A várjobbágyok, cselédek, szabadosok és rabszolgák  70
Tartalomjegyzék … 72

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)
Нурмухамедов М. К., Жданко Т. А., Камалов С. К. Каракалпаки (1971)
Yunus Oğuz. Eski Türkler üzerine araştırmalar ve Gumilev'in eleştirisi (2012)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)