Eski Oğuzca Sözlük Bahşayiş Lügati (2001)

Eski Oğuzca Sözlük Bahşayiş Lügati (2001) pdf


Eski Oğuzca Tematik Sözlük “Bahşayiş Lügati”: Dilbilim İncelemesi, Metin, Sözlük, Tıpkıbasım. Hazırlayan: Fikret Turan. İstanbul: Bilimsel Akademik Yayınlar, 2001, 238 s. ISBN 975-6552-00-X

File format: PDF
File size: 46.9 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Miladi on dördüncü yüzyılda istinsah edildiğini tahmin ettiğimiz ve ketebe kaydında miladi 10. yüzyılın başlarında telif edildiği belirtilen Arapça–Farsça tematik bir sözlüğün satırarası Eski Oğuzca tercümesi bu eser, içerdiği kelime hazinesiyle birlikte Oğuz Türkçesinin alfabe, imlâ ve ödünç kelimelerinin tarihi problemlerine bir çok bakımdan açıklık getirecek özellikler gösterir. Ketebe kaydındaki telif tarihi bakımından (Hicri 308, miladi 920) oldukça büyük önemi olan bu eserin telif tarihinin sadece Arapça–Farsça asıl metin için mi yoksa eserin Türkçe kelimelerini de kapsayan tamamı için mi ele alınması gerektiği konusu problematik olsa da Oğuzca bir çok arkaik kelimeyi ortaya koyması açısından bizi Eski Anadolu Türkçesi döneminden çok daha önceki dönemlere ait kelime hazinesine sahip olduğu gerçeğine götürtir. Kaşgarrnin Divanü Lügati’t–Türkitinde Oğuz Türkçesinin özellikleri konusunda söyledikleriyle de büyük paralellikler gösteren eserin kelime varlığı ve gramer yapısı, ona bu eserin Eski Oğuzcanın kelime varlığını ortaya koyan en önemli ve en eski eserlerden birisi olma özelliği kazandım.

Related posts:

Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)
Məmmədov İ. O. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (2009)
Abdullayev A. S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən (1966)
Məmmədov İ. T., Həsənov H. Ə. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti (1990)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Ahmet Vefik Paşa. Lehce-i Osmânî (2000)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Ýusup Azmun. Söz kökümiz - öz kökümiz (2016)
Osman Kabadayı. Eski Türkçe gök bilimi (astronomi) terimleri (2007)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
Maral Töre. Türkmencenin morfofonolojisi (2017)
Məmmədli R. H. Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti (2007)
Mahmudov M. Ə. Kompüter dilçiliyi (2013)
Hüsna Kavaklıçeşme. Kars ve Iğdır Azerileri ağzı (2010)
Əzizov E. İ. Azərbaycan dilinin dialekt bölünməsi (1989)