Hacıyev F. V. Tiflis quberniyasında azərbaycanlılara qarşı 1905–ci il kütləvi qırğınları (2013)

Hacıyev F. V. Tiflis quberniyasında azərbaycanlılara qarşı 1905–ci il kütləvi qırğınları (2013) pdf


Hacıyev F. V. Tiflis quberniyasında azərbaycanlılara qarşı 1905–ci il kütləvi qırğınları. Redaktor: E. Poluxov. Bakı: Turxan NPB, 2013, 240 s.

File format: PDF
File size: 1.88 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

1905–1906–cı illərdə Cənubi Qafqazda ermənilərin fitnəsi ilə XX əsrin ilk qanlı erməni–azərbaycanlı münaqişəsi baş verir. Bu zaman Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Şuşa, Yelizavetpol (Gəncə), Aleksandropol (Gümrü), Zəngəzur qəzalarında tüğyan etmiş qanlı hadisələr Tiflisdən və Borçalıdan da yan ötmür. Fəxri Valehoğlunun (Fəxri Hacıyevin) bu monoqrafik tədqiqatında ilkin yazılı mənbələr əsasında 1905–ci ilin noyabr ayında Tiflis quberniyasının Tiflis və Borçalı qəzalarında baş vermiş erməni–azərbaycanlı toqquşmaları ətraflı şəkildə araşdırılmışdır. Ermənilər tərəfindən türkmüsəlmanlara qarşı həyata keçirilmiş qanlı aksiyalar və qətliam faktları Gürcüstan Milli Tarix Arxivində saxlanılan rəsmi sənədlərə və 1905–1906–cı illərdə Tiflisdə nəşr olunan gürcüdilli və rusdilli mətbuat orqanlarına istinadən üzə çıxarılmış, bununla da XX əsrdə Qafqaz arealında ilk kütləvi qətllərin müəlliflərinin ermənilər olduğu bir daha sübut olunmuşdur. Kitabda eyni zamanda Borçalı türklərinin cəsurluğu, ermənilərin amansız hücumuna məruz qalmış Tiflisdəki soydaşlarına silahlı dəstələr göndərərək arxa durmaları və sərgilədikləri digər həmrəylik nümunələri geniş təsvir edilmişdir.

Related posts:

Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Ömer Lütfi Taşçıoğlu. Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları. Doktor...
İsmayılov X. N. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı (2012)
Quliyev E. D., Quliyeva A. D., Quliyev D. Q. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım (2012)
Qafar Çaxmaqlı. Ermənicə qaynaqlarda erməni cinayətləri. I hissə (2015)
İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara. Urmu dünyanı yandıran müharibədə (2017)
Алиева И. Х. Политическое и социально-экономическое положение азербайджанцев Тифлисской губернии, 18...
Abışov V. Ş. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı (2014)
Kollektiv. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları (2016)
Толстая А. Л. Дочь (1992)
Маевский В. Т. Армяно-татарская смута на Кавказе, как один из фазисов армянского вопроса (1993)
Rus generali Mayewski. Ermenilerin yaptıkları katliâmlar (1986)
Les massacres d'Arménie, d'après les constatations authentiques du Général Russe Mayewski (1916)
Cəfərli E. Y. Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvan, XX əsrin əvvəlləri (2017)
Cəfərli E. Y. Naxçıvanda erməni - Azərbaycan münaqişəsi (2009)
Rüstəmova-Tohidi S. Ə. 1918. Azərbaycan qırğınları şəkil və sənədlərdə (2013)
Zülfüqarlı M. P. Şamaxı soyqırımı, 1918-ci il (2011)
Quba, aprel-may 1918-ci il: müsəlman qırğınları sənədlərdə (2013)
Mustafa R. Ə. Tiflis əmirliyi (2019)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)