Quliyeva Y. S. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası (2010)

Quliyeva Y. S. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası (2010) pdf


Quliyeva Y. S. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası. Elmi redaktoru: T. Hacıyev. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2010, 192 s.

File format: PDF
File size: 23.6 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti't-Türk (2014)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
A.C.S. Peacock. Early Seljūq History: A new interpretation (2010)
A.C.S. Peacock. Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu: Yeni Bir Yorum (2016)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)