Армянская географiя VII вѣка по Р.Х. (1877)

Армянская географiя VII вѣка по Р.Х. (1877) pdf


Армянская географiя VII вѣка по Р.Х. (приписывавшаяся Моисею Хоренскому). Текстъ и переводъ съ присовокупленiемъ картъ и объяснительныхъ примѣчанiй издаль К. П. Паткановь. Санкпетербургъ: Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1877. XXVIII+84+26 стр.

File format: PDF
File size: 25.9 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Дневник Закария Акулисского (1939)
Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци (1968)
Robert W. Thomson. Rewriting Caucasian history (1996)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Симеон Лехаци. Путевые заметки (1965)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Ата–Мелик Джувейни. Чингисхан: история завоевателя мира (2004)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 4 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 3 (1991)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Bilginler (2008)