Ekrem Memiş. Eskiçağ Türkiye Tarihi: En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar (2017)

Ekrem Memiş. Eskiçağ Türkiye Tarihi: En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar (2017)
Title:Eskiçağ Türkiye Tarihi: En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar. Gözden Geçirilmiş 14. Baskı
Author:Ekrem Memiş
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Bursa
Publisher:Ekin Yayınevi
Year:2017
Pages:XVI, 352
ISBN:9786053274285
File:PDF, 5.1 MB
Download:Click here
Ekrem Memiş. Eskiçağ Türkiye Tarihi: En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar. Gözden Geçirilmiş 14. Baskı. Bursa: Ekin Yayınevi, 2017, XVI+352 s. ISBN 9786053274285

İçindekiler: 
Önsöz … XIII
Kısaltmalar … XIII
Giriş … XV
Birinci bölüm Anadolu’nun tarihi coğrafyası 1-6
İkinci bölüm Anadolu’nun tarih öncesi devirleri 7-18
1) Anadolu’da Taş devri kültürleri … 9
2) Kalkolitik devir … 13
3) Anadolu’da Tunç devri kültürleri … 16
Üçüncü bölüm  M.Ö. 3. Binyılda Anadolu’da yaşayan kavimler 19-42
1. Hattiler … 28
2. Luwiler … 34
3. Hurriler … 38
Dördüncü bölüm M.Ö. 2. Binyılda Anadolu’da yaşayan kavimler 43-70
1. Hititler … 45
2. Gaşkalar … 50
3. Palalar … 62
4. Lukkalar … 63
Beşinci bölüm  Hititler döneminde Anadolu’nun siyasi tarihi  71-140
1. Asur ticaret kolonileri çağı … 73
2. Eski Hitit devleti … 90
3. Gasıp krallar devrinde Anadolu … 96
4. Eski Hitit devletinin son zamanları ve Mitanni göçleri … 100
5. II. Tuthalya ve Yeni Hitit devleti … 102
6. I. Şuppiluliuma ve Hitit imparatorluk devri … 106
7. II. Murşili … 117
8. Muvattali … 120
a. Amurru Krallığı … 122
b. Kadeş meydan muharebesi … 123
9. Urhi-Teşup (III. Murşili) … 126
10. III. Hattuşili … 128
11. IV. Tuthalya … 133
12. III. Arnuvanda ve II. Şuppiluliuma zamanları … 138
Altıncı bölüm  Hitit tarihinin orijinal meseleleri  141-162
1. Taht mücadeleleri … 143
2. Hanedan üyelerinin yeni fethedilen memleketlere gönderilmesi meselesi … 148
3. Dış politika … 150
Yedinci bölüm Ege göçleri 163-174
Sekizinci bölüm  Ege döçlerinden sonra Önasya’nın siyasi durumu ve geç Hitit şehir devletleri 175-220
1. Tabal memleketi … 184
2. Que memleketi … 185
3. Melid (Malatya) memleketi … 186
4. Kumukh memleketi … 187
5. Gurgum (Maraş) memleketi … 188
6. Sam’al (Zincirli) memleketi …188
7. Sakçagözü … 189
8. Karkamış (Cerablus) … 189
9. Hattena … 190
10. Frigler … 191
11. Urartu (Van) Krallığı … 194
12. Lidya devleti … 218
Dokuzuncu bölüm Eski Anadolu kültür tarihi 221-282
1. Neolitik ve kalkolitik devirlerde Anadolu’nun sosyo-ekonomik yapısı … 223
2. Eski tunç devri kültürü … 224
3. Asur ticaret kolonileri zamanında Anadolu kültürü … 229
4. Hitit kültürü … 234
a. Hitit devlet teşkilatı … 234
b. Hitit hukuku … 246
c. Hitit toplum hayatı … 263
d. Ekonomi ve ticaret … 265
e. Dil, yazı ve edebiyat … 267
f. Hitit sanatı … 270
g. Hitit dini … 271
5. Geç Hitit şehit devletleri zamanında Anadolu kültürü … 274
Harita ve belgeler … 283
Bibliyografya … 327
Dizin … 339

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)