Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap (2005)

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap (2005)
Title:Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap
Author:
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. IX. Kitap. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Dağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 452 numaralı yazmaların mukayeseli transkripsiyonu – dizini. 1. Baskı. Hazırlayanlar: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff; Kitap Editörü: M. Sabri Koz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005, XLVIII+469 s.

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Kolektif. Bir allame-i cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005). 2. Cilt (2012)
İbn Kemal. Tevârih-i Âl-i Osman. VII. Defter: tenkidli transkripsiyon (1957)
Solakzade Mehmed Hemdemî. Solakzâde târihi (1880)
Süleyman Lokmacı. Solak-Zâde tarihi'nin tahlili ve metin tenkidi. Doktora tezi (2015)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmân: kuruluştan 892/1487'ye kadar (2006)
Nişâncı Mehmet Paşa. Tevârîh-i Âl-i Osmân (1b-120a): metin-dil özellikleri-sözlük (2005)
Mehmed b. Mehmed er-Rûmî(Edirneli)'nin Nuhbetü't-tevârih ve'l-ahbâr'ı ve Târîh-i Âl-i Osman'ı (2000)
M. Ebrahim M. Esmail. Kâşifî'nin Gazânâme-i Rûm adlı Farsça eseri ve Türkçe'ye tercüme ve tahlili: Y...
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...
Fuat Dündar. İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913–1918 (2002)
Bertrandon de la Broquière'in Denizaşırı Seyahati (2000)
Alan Palmer. Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi (1995)
Atsız (haz). Üç Osmanlı Tarihi (2011)