İbn əl–Əsir: Azərbaycandakı Dvin şəhəri

İbn əl–Əsir (d. 1160 – ö. 1233) “əl–Kamil fi–t Tarix” əsərində (628/1230–1231) hicri–qəməri 599–cu (1202/1203–cü) ildə baş vermiş hadisələrdən bəhs edərkən belə yazıb:

Bu, 599–cu [1202/1203–cü] ildə gürcülər Azərbaycandakı Dvin şəhərini tutdular, onu talan etdilər, dağıtdılar və əhalisi içində böyük qətliam törətdilər. Onun (Dvin) kimi Azərbaycanın bütün vilayətləri Pəhləvanın oğlu əmir Əbubəkrə məxsus idi, hansı ki, sərxoşluqdan heç vaxt ayılmadan adətən gecə və gündüz əyyaşlıq edirdi.[q.1]

Qeydlər: 1. Sitatı ərəbcə əslindən ruscaya edilmiş tərcüməsindən[1] Azərbaycan türkcəsinə çevirdik; Qədim Dvin/Dovin/Duvin/Dəbil şəhərinin xarabalıqları hazırki İrəvan şəhərinin təqribən 35 kilometr cənubunda yerləşir. 
İstinadlar: [1] Материалы 1940, стр. 127: «В этом, 599 [1202/3], году курджи захватил город Двин в Азербайджане, разграбили его, разгромили и произвели большую резню среди его жителей. Как он (Двин), так и все области Азербайджана принадлежали эмиру абу–Бекру, сыну Пехлевана, который по обыкновению был днем и ночью занят пьянством, никогда не просыпаясь от него.»
Ədəbiyyat:  Материалы по истории Азербайджана из Тарих–ал–камиль (полного свода истории) Ибн–ал–Асира. Перевод с арабского П. К. Жузе. Баку: Издательство АзфАН, 1940, 183 стр.

Related posts:

Piriyev V. Z. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası (2006)
Məmmədova F. C. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası (1993)
Bayandurlu sultan Uzun Həsənin öz soyu və elinin tarixinə dair yazdırdıqları
Professor Douglas E. Streusand: the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian
Approximate number of Armenians in the world, November 1922
Əli Əbdi bəy Şirazi: ... türk Hülakü xanın hökmü ilə ...
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Əli bəy Hüseynzadə. Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir ? (1997)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Nəbibəyli Z. İ., Zəngilanlı M. A. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası (2000)
Budaqov B. Ə., Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi: coğrafi fikirləri haqqında qeydlər (2011)
Ənsərli M. M. Əhməd Zəki Vəlidi Toqan (1998)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild: regional coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild: iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya (2015)
Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya (2014)
Əhməd Zəki Vəlidi. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası (2009)
Keith E. Abbott. Extracts from a Memorandum on the Country of Azerbaijan (1864)
Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri (2010)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (2013)
Yaqublu N. Q. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (2014)
Məmmədov X. M. Azərbaycan milli hərəkatı, 1875–1918–ci illər (1996)
Paşayev A. Ə. Cümhuriyyət parlamentinə gedən yol (2005)
Yaqublu N. Q. Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadələsində dəstəyi: Sovetlər dönəmi, 1920–1...
Əfəndiyev S. Şəki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti illərində (2003)
Yaqublu N. Q., Rüstəmli A. Xarici ölkələrin jurnalistikası (2007)