Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)

Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008) pdf


Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar. Kitabları elmi–paleoqrafik təsvir edən: Ə. Məmmədov; Redaktoru və tərtibçisi: M. Adilov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əİ. Bakı: “Nurlan” NPM, 2008, 250 s.

File format: PDF
File size: 22.3 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Kataloqda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən türkdilli əski çap kitablarının elmi-paleoqrafik təsviri verilmişdir.