Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)

Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)


Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar. Tərtib edən: T. Həsənzadə; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əİ. Bakı: “Nurlan” NPM, 2007, 440 s.

File format: PDF
File size: 1.39 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Kataloqda dünya alim və ədiblərinin, o cümlədən azərbaycanlı müəlliflərin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən 1780-1930-cu illərdə işıq üzü görmüş farsdilli daşbasma və əski çap kitablarının qısa biblioqrafik təsviri öz əksini tapmışdır.