Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)

Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010) pdf


Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar. Tərtib edən və ön sözün müəllifi: K. Şərifli; Elmi redaktor: M. Adilov; Redaktor: S. Nəsirova; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əİ. Bakı: “Nurlan” NPM, 2010, 416 s.

File format: PDF
File size: 12.8 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Kataloqda ərəb və başqa Şərq müəlliflərinin, eləcə də Avropa filoloqlarının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən ərəbdilli daşbasma və əski çap kitablarının qısa biblioqrafik təsviri verilmişdir.