Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)

Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012) pdf


Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan. Yenidən işlənmiş ikinci nəşri. Elmi redaktor: Y. Gözəlova; Çapa hazırlayanlar: N. Məmmədova, G. Talıbova. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2012, 296 s.

File format: PDF
File size: 1.68 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Görkəmli tarixçi, AMEA‐nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudlunun «Azərbaycan tarixi səyyah gündəliklərində» seriyasından olan «Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan» adlı kitabı ən qədim zamanlardan Böyük Coğrafi kəşflərin sonlarınadək Dünya okeanının öyrənilməsində böyük rol oynamış məşhur səyyahların həyatına və kəşflərinə həsr olunmuşdur. Səyyahlar haqqında nəşr olunmuş digər elmi‐populyar üslublu əsərlərdən fərqli olaraq, bu kitabda, Qərbi Avropa səyyahları ilə yanaşı, Şərq səyyahları, o cümlədən, müsəlman dünyasının böyük alimləri haqqında da geniş məlumatlar verilir, onların Coğrafi kəşflər tarixində oynadığı böyük rol əsaslandırılır. Tarixi səpkidə yazılmış «Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan» əsərində səyyahların hər birinə elmi‐soraq məqaləsi həsr olunur, məşhur səyyahların Azərbaycanın tarixi keçmişi haqqında məlumatlarına geniş yer verilir.

Related posts:

Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Ya'kubi. Ülkeler kitabı (2002)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Мухаммад-Казим. Поход Надир-шаха в Индию: извлечение из Та’рих-и ‛аламара-йи надири (1961)
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)
André de Claustre. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition (1743)
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, 1404 г. (1980)
Lajos Tardy. The Caucasian Peoples and their neighbours in 1404 (1978)
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Աբրահամ Երևանցի. Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ. (1938)
Mehmet Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münâsebetleri ve silâhşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân f...
Mirzə Məhəmməd Mehdi Kövkəbi Astarabadi
Томас де Ваал. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной (2005)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից (1870)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն Անցից: Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան (1796)
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Seconde partie (1...
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Premier partie (1...