Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)

Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012) pdf


Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan. Yenidən işlənmiş ikinci nəşri. Elmi redaktor: Y. Gözəlova; Çapa hazırlayanlar: N. Məmmədova, G. Talıbova. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2012, 296 s.

File format: PDF
File size: 1.68 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Görkəmli tarixçi, AMEA‐nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudlunun «Azərbaycan tarixi səyyah gündəliklərində» seriyasından olan «Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan» adlı kitabı ən qədim zamanlardan Böyük Coğrafi kəşflərin sonlarınadək Dünya okeanının öyrənilməsində böyük rol oynamış məşhur səyyahların həyatına və kəşflərinə həsr olunmuşdur. Səyyahlar haqqında nəşr olunmuş digər elmi‐populyar üslublu əsərlərdən fərqli olaraq, bu kitabda, Qərbi Avropa səyyahları ilə yanaşı, Şərq səyyahları, o cümlədən, müsəlman dünyasının böyük alimləri haqqında da geniş məlumatlar verilir, onların Coğrafi kəşflər tarixində oynadığı böyük rol əsaslandırılır. Tarixi səpkidə yazılmış «Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan» əsərində səyyahların hər birinə elmi‐soraq məqaləsi həsr olunur, məşhur səyyahların Azərbaycanın tarixi keçmişi haqqında məlumatlarına geniş yer verilir.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...
Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)
Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya (1996)
Leonard Ramsden Hartill. Bir Ermeninin anılarında Azerbaycan olayları, 1918-1922 (1990)
Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)