Sâî Mustafa Çelebi. Tezkiretü’l–Bünyan ve Tezkiretü’l–Ebniye (2003)

Sâî Mustafa Çelebi. Yapılar Kitabı: Tezkiretü'l–Bünyan ve Tezkiretü'l–Ebniye (2003) pdf


Sâî Mustafa Çelebi. Tezkiretü’l–Bünyan (Yapılar Kitabı) ve Tezkiretü’l–Ebniye (Mimar Sinan’ın anıları). Çeviriyazı, Eleştirel Basım ve Notlar: Hayatı Develi; Günümüz Diline Aktarım: Hayati Develi, Samih Rifat; Önsöz: Doğan Kuban; Yayına Hazırlayan: Samih Rifat, Arzu Karamani Pekin; K Kitaplığı: 30, Sanat: 3. İstanbul: K Kitaplığı, 2003, 252 [3] s. ISBN 9752960405

File format: PDF
File size: 30.2 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Osmanlı şairi, nakkaş (ressam) ve biyografi yazarı (ö.1595, İstanbul) Sai Mustafa Çelebi’nin çocukluk arkadaşı Mimar Sinan’ın ağzından yazdığı, Mimar Sinan’ın hayatını ve eserlerini anlattığı iki eser tıpkıbasım, eleştirel basım ve günümüz diline aktarılmış biçimleriyle şu baskıda yer almaktadır: Tezkiretü’l–Bünyan (Yapılar Kitabı; yazmasında 344 yapının adı anılmıştır) ve Tezkiretü’l–Ebniye (Mimar Sinan’ın anıları).

Related posts:

RİDÂNİYE SAVAŞI
ORUÇ REİS
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Stefanos Yerasimos. Sultan sofraları (2002)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Rahmi Apak. Yetmişlik bir subayın hatıraları (1988)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Esra Akbaba. Ahıska'dan Anadolu'ya göçler (1828-1921). Yüksek lisans tezi (2018)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Аралов С. И. Воспоминания советского дипломата, 1922-1923 (1960)
S. İ. Aralov. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları, 1922-1923 (2010)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)