Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)

Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Title:Türk Aleviliği: Anadolu Aleviliğinin kültürel kökeni. 13. Baskı
Author:Rıza Zelyut
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Genel Yayın No: 12, Araştırma & İnceleme: 7
Place:Ankara
Publisher:Kripto Kitaplar
Year:2015
Pages:447
ISBN:9786054125128
File:PDF, 5.06 MB
Download:Click here

*Anadolu ve Balkanlar’da gelişen Aleviliğinin Türk kimlikli bir inanç-kültür olduğunu ilk kez belgelerle gösterdik.
*Kırgızistan’dan Ukrayna’ya kadar uzanan Türk dünyasındaki 3 bin yıllık tolu (dolu) geleneği nasıl oluyor da Alevi cemlerinde yaşıyor?
*Macaristan’daki Avarlara ait kara kazanların Hacı Bektaş’ta işi ne?
*Batı Hunları’nın Ağaçeri kolunun geyiği, Abdal Musa’ya nasıl geldi?
*Oyun, ozan, kam, şaman kimliğindeki Türk uluları nasıl “dede” ve “baba” oldular?
*3 bin yıllık Türk damgası “Gün-Ay” nasıl “Muhammet-Ali” haline geldi?
*Tarihteki Hz. Ali ile Türkler’deki Ali algısı niçin, nasıl farklılaştı?
*Osmanlı’nın yaptığı “Etrak-i bîidrak” (Aptal Türkler) aşağılamasının hedefi kimlerdi?
*Alevi katliamı ile ilgili Osmanlı fetvalarının asılları…
*Meşhur Alevi-Bektaşi sırrı neydi?
*Geleneksel Aleviliğin tarihteki yeri ve ilkeleri…
*Sünni kurallara Alevilerin verdiği cevapları nelerdir?
*Kürt Alevi iddiası doğru mudur?
*Alevi katliamında Kürt derebeylerinin rolü nedir?
*Atatürk’ün Alevilerle ilişkisi nasıl oldu?
*Alevi kurumlarını (dergâhları) Atatürk mü kapattırdı?
*Cumhuriyet döneminde Aleviler adına ilk kez yayımlanan Alevilik Bildirgesi…

40 yıldır araştırdığım bu konuda ulaştığımız sonuç şudur: Devlet yönetimi Farslaşmaya veya Araplaşmaya başladığında Türk dilini, kimliğini, kültürünü yaşatan ve geliştiren Aleviler oldular. Böylece Türk milleti yok olmaktan kurtuldu. İddiamızın belgesi bu kitaptadır.

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)