Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)

Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Title:Türk Aleviliği: Anadolu Aleviliğinin kültürel kökeni. 13. Baskı
Author:Rıza Zelyut
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Genel Yayın No: 12, Araştırma & İnceleme: 7
Place:Ankara
Publisher:Kripto Kitaplar
Year:2015
Pages:447
ISBN:9786054125128
File:PDF, 5.06 MB
Download:Click here

*Anadolu ve Balkanlar’da gelişen Aleviliğinin Türk kimlikli bir inanç-kültür olduğunu ilk kez belgelerle gösterdik.
*Kırgızistan’dan Ukrayna’ya kadar uzanan Türk dünyasındaki 3 bin yıllık tolu (dolu) geleneği nasıl oluyor da Alevi cemlerinde yaşıyor?
*Macaristan’daki Avarlara ait kara kazanların Hacı Bektaş’ta işi ne?
*Batı Hunları’nın Ağaçeri kolunun geyiği, Abdal Musa’ya nasıl geldi?
*Oyun, ozan, kam, şaman kimliğindeki Türk uluları nasıl “dede” ve “baba” oldular?
*3 bin yıllık Türk damgası “Gün-Ay” nasıl “Muhammet-Ali” haline geldi?
*Tarihteki Hz. Ali ile Türkler’deki Ali algısı niçin, nasıl farklılaştı?
*Osmanlı’nın yaptığı “Etrak-i bîidrak” (Aptal Türkler) aşağılamasının hedefi kimlerdi?
*Alevi katliamı ile ilgili Osmanlı fetvalarının asılları…
*Meşhur Alevi-Bektaşi sırrı neydi?
*Geleneksel Aleviliğin tarihteki yeri ve ilkeleri…
*Sünni kurallara Alevilerin verdiği cevapları nelerdir?
*Kürt Alevi iddiası doğru mudur?
*Alevi katliamında Kürt derebeylerinin rolü nedir?
*Atatürk’ün Alevilerle ilişkisi nasıl oldu?
*Alevi kurumlarını (dergâhları) Atatürk mü kapattırdı?
*Cumhuriyet döneminde Aleviler adına ilk kez yayımlanan Alevilik Bildirgesi…

40 yıldır araştırdığım bu konuda ulaştığımız sonuç şudur: Devlet yönetimi Farslaşmaya veya Araplaşmaya başladığında Türk dilini, kimliğini, kültürünü yaşatan ve geliştiren Aleviler oldular. Böylece Türk milleti yok olmaktan kurtuldu. İddiamızın belgesi bu kitaptadır.

Related posts:

Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Uno Harva. Altain suvun uskonto (1933)
Uno Harva. Altay panteonu: mitler, ritüeller, inançlar ve tanrılar (2015)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...