Yusuf Tekin. Abbâsîler zamanında Kafkasya’ya yönelik Arap fetihleri ve Kafkasya’da Arap idari sistemin kurulması. Yüksek Lisans Tezi (2018)

Yusuf Tekin. Abbâsîler zamanında Kafkasya'ya yönelik Arap fetihleri ve Kafkasya'da Arap idari sistemin kurulması. Yüksek Lisans Tezi (2018)
Title:Abbâsîler zamanında Kafkasya’ya yönelik Arap fetihleri ve Kafkasya’da Arap idari sistemin kurulması. Yüksek Lisans Tezi
Author:Yusuf Tekin
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Ağrı
Publisher:Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2018
Pages:XII, 207
ISBN:
File:PDF, 1.46 MB
Download:Click here
Bu çalışma, Abbâsî Devleti’nin (132–750/656–1258) kuruluşundan Halife Mütevekkil’in (232–247/847–861) ölümüne dek Arapların Güney Kafkasya’ya yönelik askeri, siyasi ve idari faaliyetlerini aydınlatmayı amaçlar. Bilindiği gibi Güney Kafkasya, Hulefâ-i Raşidîn ve Emeviler zamanında Müslüman Araplar tarafından fethedilmişti. Abbâsilerin Hilâfeti döneminde, Araplar bu bölgede hüküm sürmeye devam ettiler. Ancak ülkenin merkezi otoritesinde sık sık yaşanan siyasi çekişmeler, ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Güney Kafkasya’yı da son derece olumsuz yönde etkilemişti. Öte yandan Abbâsîlerin, Hazarlarla yürüttükleri diplomasi trafiğinin fiyaskoyla sonuçlanması, derebeyler ve Babek isyanı gibi meseleler, Güney Kafkasya’da hâkim olan olumsuz havayı daha da derinleştirdi. Abbâsîler Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Karabağ ve Derbend’de kaybettiği toprakları fethederek, geri kazanmasına rağmen yapılan savaşlar, Abbâsîlere hem ekonomik hem askeri hem de siyasi açıdan büyük bir darbe vurmuştu. Velhâsılıkelâm IX. yy. ikinci yarısı ve X. yy’ın başlarında, Abbâsîlerin artık Kafkasya’da tutunması hayli güç olmuştu. Öyle ki IX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kafkasya coğrafyasında varlık gösteren birçok feodal yapı, Abbâsîlerden ayrılarak bağımsız bir şekilde devletlerini inşa etmişlerdi.

Related posts:

Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Karaçelebizâde Abdülaziz. Süleymannâme (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-Ebrar Zeyli: tahlil ve metin 1732 (2003)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
İbrahim Özgül. Kara Çelebi-Zâde Abdülaziz Efendi'nin Ravzatü'l-Ebrâr adlı eseri (1299-1648) tahlil v...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара (1958)
André de Claustre. Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouvelle édition (1743)
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа, 1404 г. (1980)
Lajos Tardy. The Caucasian Peoples and their neighbours in 1404 (1978)
Kolektif. Bir allame-i cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005). 2. Cilt (2012)
Kolektif. Bir allame-i cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005). 1. Cilt (2012)
Ризоифар М. И. Освещение истории Ирана и Средней Азии первой половины XVIII века в сочинении Мухамма...
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Աբրահամ Երևանցի. Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ. (1938)
Mehmet Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münâsebetleri ve silâhşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân f...
Томас де Ваал. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной (2005)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից (1870)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն Անցից: Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան (1796)
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Seconde partie (1...
Histoire de Nader Chah, connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de Perse. Premier partie (1...
The history of the life of Nader Shah, king of Persia: extracted from an eastern manuscript (1773)