Pınar Özgün. Hazarlar (2013)

Pınar Özgün. Hazarlar (2013)
Title:Hazarlar: Kayıp Kavim
Author:Pınar Özgün
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Cinius yayınları
Year:2013
Pages:135
ISBN:9786051278100
File:PDF, 10.5 MB
Download:Click here
“Hazarlar- Kayıp Kavim” kitabı; tarihin labirentlerinde unutulmuş ve unutturulmak istenilen büyük bir Türk kavimin hikayesini anlatmaktadır. Hazar İmparatorluğu Orta Çağ’da parlak bir yıldız gibi Avrupa’nın ufkunu aydınlatıyordu. ama varlığından hiçbir iz bırakmadan sönüp gitti. Dört asır gibi uzun bir süre Doğu ‘Avrupa’da hüküm sürmüş olan bu imparatorluk en güçlü olduğu dönemde sanki tüm dünya ile alay edercesine ve inadına, din olarak Museviliği seçmişti. Bu kitapta sizi Orta Çağ gibi bağnazlığın, cehaletin, anarşinin hüküm sürdüğü bir döneme götürüyor, hoşgörü ve adaletle yönetilen büyük bir imparatorluğu tanıtıyor ve günümüze olan yansımalarını araştırıyoruz.
-Hazarlar nasıl Musevi oldular?
-Niçin hiçbir iz bırakmadan yok oldular?
-Altı kollu yıldız aslında simgesi miydi?
-Müslüman Arapların Avrupa’yı istilasını nasıl önlediler?
-Rusya onların mirası üzerine mi kuruldu?
-Kiev’i onlar mu kurdu?
-Selçuk Bey Musevi miydi?
-Anadolu’ya gelmişler midir?
-Hürrem Sultan Hazaryalı mıydı?
-Hitler, aslında bir Türk kavimine mi soykırım uygulanmıştı?
-Stalin niçin onlardan nefret ediyordu?
-Karaylar onların torunları mıdır?
-Bugün dünya üzerinde yaşayan Musevilerin ne kadarının atalarıdırlar?
-Doğu Avrupa Yahudileri Askenazlar onların torunları mıdır?
-Yahudiler niçin onlardan nefret ediyor ve onları yok sayıyorlar?
Bu kitapta tüm bu soruları cevaplamaya çalıştık.Ne yazık ki bugün Hazarlardan geriye hiçbir şey kalmamıştır; ne yazılı belge, ne edebiyat, ne de arkeolojik bulgu. Tıpkı Atlantis gibi. Fakat Atlantis efsane, Hazarya ise gerçektir.

Related posts:

Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)