İrəvan əyalətinin icmal dəftəri (2009)

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri (2009)
Title:İrəvan əyalətinin icmal dəftəri
Author:
Translator:
Editor:Layihənin və ön sözün müəllifi: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov; Tərtibçi: Tofiq Hümbət oğlu Nəcəfli
Language:Azerbaijani Turkic, Ottoman Turkish
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Çaşıoğlu” nəşriyyatı
Year:2009
Pages:688
ISBN:9789952272352
File:PDF, 46.4 MB
Download:Click here

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Layihənin və ön sözün müəllifi: Y. M. Mahmudov; Tərtibçi: T. H. Nəcəfli. Bakı: “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2009, 688 s. ISBN 9789952272352

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri üzərində tarixi yoxdur. Dəftərin tərtibindən sonra edilən ilk qeydin tarixinin 8 səfər (100)4-cü il (13 oktyabr 1595-ci il) olduğunu nəzərə alsaq bu dəftərin 1595-ci ildə və yaxud əvvəl tərtib edildiyini ehtimal etmək mümkündür. Həcmi 341 səhifədir (sonuncu 341-ci səhifə boşdur). Dəftərin birinci səhifəsində sultan III Muradın (1574-1595) tuğrası çəkilmişdir. Dəftər siyaqət, rəqəmlər isə “ərqami-divaniyyə” ilə yazılmışdır. İcmal dəftərlərin tərtibində əsas kimi götürülən prinsip pozulmuşdur: zeamətlər haqqında verilən məlumatlar bitmədən timarlara keçilmiş və sonra yenə də zeamətlərdən bəhs olunmağa başlanmışdır. Bu sistemsizlik bütün nahiyələr üzrə müşahidə olunur.

Related posts:

Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394-1427 (1983)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Yusuf Altan Altunok. Kabartay’ın Osmanlı Devleti ve Rusya ile bağlılık ilişkileri (1475-1774). Yükse...
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...