Акеров Т. А. Маджму ат-Таварих как исторический источник (2017)

Акеров Т. А. Маджму ат-Таварих как исторический источник (2017)
Title:Маджму ат-Таварих как исторический источник: полный перевод, анализ и комментарии
Author:Сайф ад-Дин Ахсикенди; Табылды Абдраманович Акеров
Translator:
Editor:Ответственный редактор: В. Я. Бутанаев
Language:Russian
Series:
Place:Бишкек
Publisher:Типография ОсОО “МАРТСНАБ” КНУ имени Ж. Баласагына
Year:2017
Pages:348
ISBN:9789967322899
File:PDF, 2.17 MB
Download:Click here
В монографии впервые предлагается полный перевод сочинения «Маджму ат-Таварих» С. Ахсикенди (XVI века) на русский язык. Источник проанализирован и прокомментирован. Рассматриваются проблемы этнополитических, этногенетических и этнокультурных связей кыргызов с народами Саяно-Алтая и Тянь-Шаня в период IX-XVI вв. Проанализированы миграционные процессы восточных племен азов, кыргызов, кыпчаков и других на запад и их влияние на изменение этнополитической ситуации в Приаралье, на Северном Кавказе и Семиречье в IX-XI в. Автор попытался проанализировать миграцию монгольских и кыргызских племен и изменение этнополитической ситуации на Алтае и Тянь-Шане в монгольский период. Особенно после образования государства Хайду. Отмечается политическая активность кыргызов в чингизидских государствах Золотой Орде и Моголистане. Рассматривается роль Токтамыш хана, Анга Торе, а затем и Мухаммед Кыргыза в процессе консолидации кыргызских племен в рамках государства Моголистан. Монография предназначена историкам, этнографам, археологам, философам и другим специалистам, а также широкому кругу читателей, интересующихся древней и средневековой историей Центральной Азии.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Bedross der Matossian. Parçalanan devrim düşleri (2016)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Ümit Gedik. Fazlullâh b. Rûzbihân-i Huncî'nin Mihmân-nâme-i Buhârâ'sı (inceleme-çeviri). Yüksek lisa...
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünasl...
Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...