AMEA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, 2016, №3 (2016)

AMEA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, 2016, №3 (2016)
Title:AMEA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, №3, 2016
Author:Владимир Поляков, Ильгар Нифталиев, Тамилла Керимова, Шамиль Рахманзаде, Фуад Тагиев, Bəhman Kərimov, Олег Кузнецов, Güntəkin Nəcəfli, Наргиз Ахундова, Vəli Baxşəliyev, Zeynəb Quliyeva, Catherine Marro, Remi Berthon, Гидаят Джафаров, Tofiq Babayev, Tahir Şahbazov, Arzu Hacıyeva, Aytən Mustafayeva, Zamiq Aslanov, Akif Marifli
Translator:
Editor:Naila Velikhanli (Editor-in-chief), Yagub Mahmudov (Assistant editor-n-chief), İsmayil Hajiev, Nargiz Akhundova, İlham Mammadzadeh, Teymur Bunyadov, Maisa Rahimova, Meshadikhanum Neymatova, Masuma Melikova, İlyas Babayev, Shahin Mustafayev, Musa Gasimli, Farhad Jabbarov (Managing editor)
Language:Azerbaijani Turkic, Russian
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:2016
Pages:173
ISBN:
File:PDF, 2 MB
Download:Click here
Владимир Поляков. Азербайджанцы в партизанском движении в Крыму (1941-1942 гг.) … 4
Ильгар Нифталиев. Уровень образования и расстановка партийных кадров в различных отраслях хозяйства Азербайджанской ССР в 20-30-е гг. ХХ века … 14
Тамилла Керимова. Съезд, объединивший тюркский мир … 20
Шамиль Рахманзаде. Мазымчайский инцидент: пограничный спор как негативный фактор в азербайджано-грузинских отношениях 1918-1920-х годов … 35
Фуад Тагиев. От «самоопределения» турецких армян к геноциду азербайджанского народа в марте 1918 года … 43
Bəhman Kərimov. Lənkəran qəzasında maldarlıq təsərrüfatının inkişafı (1900-1914-cü illərdə) … 54
Олег Кузнецов. Айсоры в истории российских владений на Южном Кавказе: содержание
и последствия конкуренции христианских миллетов исламской ойкумены за право переселения в российское Закавказье в XIX столетии … 61
Güntəkin Nəcəfli. Tarixdə “Erməni dövləti” anlayışı və onun Azərbaycan torpaqlarında qurulması planına dair … 96
Наргиз Ахундова. К вопросу о начальном этапе исламизации тюрков … 106
Vəli Baxşəliyev, Zeynəb Quliyeva, Catherine Marro, Remi Berthon. Naxçıvançay vadisində 2014-cü ilin arxeoloji araşdırmaları … 112
Гидаят Джафаров. Позднебронзовые памятники Нагорного Карабаха Азербайджана: Кяркиджаханский клад и курган … 126
Tofiq Babayev, Tahir Şahbazov. Basqalın etnoqrafiyasına dair bəzi qeydlər … 132
FƏLSƏFƏ, HÜQUQ
Arzu Hacıyeva. Azərbaycan fəlsəfəsi elm kimi yaxud bir kitabın taleyi … 145
Aytən Mustafayeva, Zamiq Aslanov. Əlillərin hüquqları, cəmiyyətə adaptasiyası və inteqrasiyası: dünya təcrübəsi, mövcud problemlər və həlli yolları … 154
Akif Marifli. Terrorun“dövlətləşməsi” və humanitar fəlakət kimi qaçqınlar problemi (erməni terroru və azərbaycanlı qaçqınlar) … 156
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (ictimai elmlər seriyası)” jurnalına təqdim olunan məqalələrə dair tələblər … 170