Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti inzibati bölünüşü (1933)

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti inzibati bölünüşü (1933)
Title:Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti inzibati bölünüşü:

1. Məskun yerlərin rayonlar, kənd şuraları siyahısı. Burda 1933 il 1-ci ayın 1-inə olan əhalinin miqdarı, milli tərkibi və təsərrüfatın sayı göstərilmişdir

2. Əsas iqtisadi göstəricilərilə ASŞC-də kolxozların, sovxozların, MTS, SƏF siyahısı

Türk və rus dillərində (ayrı olaraq) ASŞC rayonlarının xəritəsi
Author:Azərbaycan Xalq Təsərrüfat Uçotu İdarəsi
Translator:
Editor:L. A. Levik
Language:Azerbaijani Turkic, Russian
Series:
Place:Bakı
Publisher:Az. XTUİ
Year:1933
Pages:292, XXIX, [3]
ISBN:
File:PDF, 84.9 MB
Download:Click here

Related posts:

Celal İnce. Uluslararası göç bağlamında Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin mekânsal yoğunlaşması (201...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIX: Тифлисская губерния (1905)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXI: Бакинская губерния (1905)
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXIII: Елисаветпольская губерния (...
Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлечённых из посемейных списков 1886 го...
Населенные места Российской империи в 500 и более жителей по данным первой всеобщей переписи населен...
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Rzayev Y. K. Bura Oğuzdur: Oğuz rayonu haqqında məlumat-informasiya kitabı (2004)
Əliyeva F. Ə. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi, 1920-1930-cu illər (2016)
Букшпан А. С. Азербайджанские курды (1932)
Daniel Müller. The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920–91 (2000)
Описанiе Шекинской провинцiи, составленное въ 1819 году (1866)
Dərbənd şəhərinin Kameral təsviri, 1831-ci il (2020)
The 1820 Russian survey of the Khanate of Shirvan (2016)
Описанiе Карабагской провинцiи, составленное въ 1823 году (1866)
Шопен И.И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской и...
İrəvan əyalətinin Kameral təsviri. II cild: Vedibasar mahalının Kameral təsviri, Şərur mahalının Kam...
İrəvan əyalətinin Kameral təsviri. I cild: İrəvan şəhərinin Kameral təsviri (2018)
Şəmşəddil nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il (2019)
Quba əyalətinin kameral təsviri. 1831–ci il (2008)
Göyçə mahalının kameral təsviri: 1831-ci və 1842-ci illər (2017)
Qazax nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il (2018)
Muradov Ş. M. Azərbaycan Respublikası əhalisinin dinamikası və quruluşu (2008)