Adobe PhotoShop CS3 (2010)

Adobe PhotoShop CS3 (2010)
Title:Adobe PhotoShop CS3: praktiki işlərin yerinə yetirilməsi
Author:Mətləb Nuruş oğlu Əlizadə, Sevda Eynal qızı İsmayılova, Akif Bilal oğlu Mahmudov, Ramin Vahid oğlu Şıxəliyev
Translator:
Editor:Rəsul Balayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərnəşr
Year:2010
Pages:496
ISBN:
File:PDF, 175 MB
Download:Click here
Dərs vəsaitində hal-hazırda ən çox istifadə olunan Adobe PhotoShop CS3 rastr qrafik redaktorunda (10-cu versiya) obyektlər üzərində əməliyyatların yerinə yetirilməsi sadə yollarla aydınlaşdırılır. Kitabdan bu sahə ilə maraqlanan müəllimlər, maqistrlar, bakalavrlar və geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər.

Kitabın tərtibi elədir ki, istifadəçi proqramın əmrlərini yerinə yetirərkən, əmrlərin üç dildə (ingilis, rus və azərbaycan) yazılışı ilə rastlaşır. Bu isə onun üçün çox əlverişlidir.

Related posts:

Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Kollektiv. Turizmin marketinqi və menecmenti (2020)
Rəhimov S. H. Turizm-ekskursiya işinin təşkili (2004)
Bilalov B. Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi (2006)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Paşayev N. Ə. Böyük Britaniyanın coğrafiyası (2009)
Paşayev N. Ə., Ağakişiyeva G. R. Almaniyanın coğrafiyası (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Məmmədli P. H. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi (2009)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti (2008)
Əlizadə M. N., Xankişiyeva M. S. Microsoft PowerPoint XP (2010)
Kollektiv. Microsoft PowerPoint XP (2005)
Kollektiv. Microsoft Power Point (2005)
Kollektiv. Microsoft Word 2007 (2012)
Kollektiv. Microsoft Word mətn redaktoru 2013 (2015)
Əlizadə M. N., Seyidzadə E. V. Microsoft Word XP (2006)
Əlizadə M. N., Əlizadə N. H. Windows 7 və Office 2012 (2012)
Seyidzadə E. V. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma (2007)
Kollektiv. Kompüter və hesablama sistemlərinin arxitekturası (2011)
Əlizadə M. N., Eminov F. B. İnformatika və geoinformatika (2013)
Kollektiv. Kompüter qrafikası (2010)
Kollektiv. İnformatika: Basic və Pascal proqramları üzrə praktik və nəzəri kurs (2005)
Kollektiv. Elektron biznes (2016)