Daniel Müller. The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920–91 (2000)

Daniel Müller. The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920–91 (2000)
Title:The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920–91
Author:Daniel Müller
Translator:
Editor:
Language:English
Series:
Place:
Publisher:Taylor & Francis
Year:2000
Pages:37
ISBN:
File:PDF, 0.4 MB
Download:Click here
Daniel Müller. The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920–91 // Central Asian Survey, Vol. 19, No. 1. Published by Taylor & Francis. — 2000, pp. 41–77.

Related posts:

Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Əfəndiyev V. Ə., Nağıyev S. Q. Əhali coğrafiyası (2006)
Rzayev Y. K. Bura Oğuzdur: Oğuz rayonu haqqında məlumat-informasiya kitabı (2004)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab: Première partie (1969)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab et les Siyaru mulūki-l-'Aǧam du PS...
E. Denison Ross. The Early years of Shāh Isma'īl, founder of the Ṣafavī dynasty (1896)
E. Denison Ross. Review: Āzarī or the Old Language of Āzarbāījān by Agha Sayyid Aḥmad Kasrawi (1927)
Halil İnalcık. Adâletnâmeler (1993)
Hikmet Bayur. Nadir Şah Afşar’la I. Sultan Mahmud arasında Hindistan seferi hakkında teali olunan me...
Крачковский И. Ю. Английский перевод Истории Тимура Ибн ‘Арабшаха (1941)
Əliyeva F. Ə. Cənubi Qafqazın azərbaycanlı əhalisi, 1920-1930-cu illər (2016)
F. Asli Ergul. The Ottoman Identity: Turkish, Muslim or Rum? (2012)
Emrah Safa Gürkan. Batı Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı ve Gaza Meselesi (2012)
Букшпан А. С. Азербайджанские курды (1932)
AMEA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, 2016, №3 (2016)
Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti inzibati bölünüşü (1933)
Jost Gippert, Wolfgang Schulze. Some Remarks on the Caucasian Albanian Palimpsests (2007)
Lina Malekian. The Mass Repatriation of the Armenians from Iran in 1946-1947 (2007)
Рыкин П. О. Этническая идентичность средневековых монголов как политический конструкт (2014)
Экозьянц Ф. В. Пьер д’Авити об армянах (2020)
Keith E. Abbott. Extracts from a Memorandum on the Country of Azerbaijan (1864)
Edward Louis Keenan, Jr. Muscovy and Kazan: Some Introductory Remarks on the Patterns of Steppe Dipl...
Shaul Stampfer. Did the Khazars Convert to Judaism (2013)
Erol Kürkçüoğlu. Azerbaycan'ın Türkleşmesi Tarihine Bakış (1994)
Quliyeva S. Z. Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi, 1930–1999–cu illər (2014)
Galip Güner. Karahanlı Türkçesi (2013)
Leylâ Karahan. Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi (2002)
Leylâ Karahan. Türkiye Türkçesi Ağızlarında ş>s Değişmesi ve Çalış Beldesi (–Haymana) Ağzı (2003)